-->

Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018

Αντιπυρική προστασία των δασών : Που θα απασχοληθούν οι ωφελούμενοι για την πυροπροστασία

Εγκύκλιο για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ για την αντιπυρική προστασία των δασών εξέδωσε το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος

Σύμφωνα με την εγκύκλιο γίνεται γνωστό ότι οι απασχολούμενοι με την Κοινωφελή Εργασια του ΟΑΕΔ, θα καλύψουν ανάγκες σε προσωπικό, των κατά τόπους
δασικών Υπηρεσιών, για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων της Χώρας, καθώς και για τη διαχείριση των καμένων εκτάσεων με καθαρισμούς και υλοτομίες συσσωρευμένης βιομάζας, διανοίξεις δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων κλπ.

Επί πλέον, στο προαναφερθέν πρόγραμμα εντάχθηκε και η προτεραιότητα, της απόκτησης δεξιοτήτων των προσλαμβανομένων, με ειδικά σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν ανά δασική Αρχή, επί σχετικών με το αντικείμενο της απασχόλησής τους θεμάτων. Οι υπηρεσίες απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού (επιβλέποντες φορείς) έχουν την υποχρέωση, με τη λήξη του προγράμματος, να χορηγήσουν στους απασχολούμενους βεβαίωση χρόνου απασχόλησης.

Το χρονικό διάστημα της δράσης ανέρχεται σε 8 μήνες, με δυνατότητα παράτασης, μόνον για τις περιπτώσεις που καθορίζονται στην παρ.6 του άρθρου 2 της ανωτέρω απόφασης.

Οι εργαζόμενοι που θα προσληφθούν θα μπορούν να αξιοποιηθούν κατά την διάρκεια, αλλά εξίσου αποτελεσματικά και μετά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, καθώς τα περισσότερα αντιπυρικά μέτρα λαμβάνονται εκτός της περιόδου αυτής. Για παράδειγμα, οι καθαρισμοί πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου αλλά και μετά την λήξη της, για την απομάκρυνση και διάσπαση της δασικής βλάστησης και ελαχιστοποίηση του κινδύνου έναρξης πυρκαγιάς. Επίσης, θα αξιοποιηθούν στη συνέχιση έργων συντηρήσεων και καθαρισμών, καθώς και σε εργασίες αποκατάστασης μετά από πυρκαγιά για τη συγκράτηση των εδαφών, όπως στην κατασκευή κλαδοπλεγμάτων και κορμοδεμάτων κ.λπ.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος για τις αμοιβές του προσωπικού, δηλαδή το μισθολογικό κόστος των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, από τον ΟΑΕΔ. Το κόστος των μέσων ατομικής προστασίας των εργατών/τριών (ΜΑΠ), των εργαλείων και του απαιτούμενου εξοπλισμού αυτών για την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών, καθώς και τα καύσιμα, τα λιπαντικά και τις δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών, επισκευής-συντήρησης των οχημάτων μεταφοράς προσωπικού και του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί κ.λπ. θα καλυφθούν από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου.

Επιπλέον σας γίνονται γνωστά τα εξής:
Η περιγραφή των ειδικοτήτων, που θα καλύψουν τις ανάγκες του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την περιγραφή των ειδικοτήτων που χρησιμοποιεί το ΑΣΕΠ, ήτοι: γεωτεχνικοί (δασολόγοι), δασοπόνοι, ειδικοί δασικής προστασίας, εργάτες(-τριες), διοικητικοίλογιστικοί, φύλακες, οδηγοί και χειριστές μηχανημάτων έργων.

Κάθε δραστηριότητα των ανωτέρω, θα ασκείται στο πλαίσιο της δασοπροστασίας της χώρας, οπότε όλες οι σχετικές εργασίες, θα ακολουθούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας. Ενδεικτικά, περιγράφονται κατά ειδικότητα, οι κατωτέρω δραστηριότητες:
Δασολόγοι:
Λήψη στοιχείων υπαίθρου για τη σύνταξη μελετών αντιπυρικής προστασίας (πυροφυλακίων, δεξαμενών, καθαρισμών βιομάζας, διάνοιξης ή συντήρησης δασικών οδών, διάνοιξης ή συντήρησης αντιπυρικών λωρίδων κλπ.), σύνταξη μελετών δασικών έργων (επικουρικά), επίβλεψη έργων αντιπυρικής προστασίας.
Δασοπόνοι:
Ομοίως ως ανωτέρω. Ειδικοί δασικής προστασίας: επιστασία συνεργείων καθαρισμού και υλοποίησης μελετών αντιπυρικής προστασίας.
Εργάτες/τριες:
Συμμετοχή στα συνεργεία καθαρισμών βιομάζας εντός των δασών και των δασικών εκτάσεων και της πλευρικής βλάστησης των δασικών οδών.

Επίσης, συμμετοχή στα συνεργεία υλοποίησης των εργασιών, που περιγράφονται ανωτέρω, στις δύο πρώτες ειδικότητες.
Από το σύνολο των προσλαμβανομένων ανά υπηρεσία εργατών/τριών, ποσοστό έως 12% θα χειρίζονται αλυσοπρίονα, σε ποσοστό έως 40% θα χειρίζονται χειροπρίονα, τσεκούρια, σφήνες, τσάπες, τσουγκράνες για καθαρισμούς, αποκλαδώσεις και γενικότερα για μικρής κλίμακας εργασίες και οι λοιποί, θα απασχολούνται με τη συλλογή και την απομάκρυνση των υπολειμμάτων κλπ. Οδηγοί: μεταφορά προσωπικού και εργαλείων στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών.
Χειριστές μηχανημάτων έργων:
Θα απασχοληθούν στον χειρισμό υφισταμένων στις υπηρεσίες μηχανημάτων έργων (προωθητών, διαμορφωτών-ισοπεδωτών γαιών, φορτωτών, σύνθετων μηχανημάτων έργων -jcb- γεωργικών ελκυστήρων) για τη διάνοιξη και συντήρηση του δασικού δικτύου της περιοχής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας, διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών κατά τη διάρκεια εκδήλωσης πυρκαγιάς, μετά από εντολή του προϊσταμένου της Υπηρεσίας μετά της επίβλεψης δασολόγου-δασοπόνου και κατόπιν συνεννόησης με την Π.Υ., χρήση των μηχανημάτων κατά τα έργα και τις εργασίες αντιπυρικής προστασίας της περιοχής. Διοικητικοί-λογιστικοί: Κάλυψη του διοικητικού φόρτου που συνεπάγεται η απασχόληση του συνόλου του προσλαμβανόμενου προσωπικού , καθώς κι υποβοήθηση στην διεκπεραίωση του διοικητικού έργου της Υπηρεσίας, τήρηση αρχείου, εξυπηρέτηση του τηλεφωνικού κέντρου κ.λπ. Φύλακες: φύλαξη εγκαταστάσεων, εργοταξίων και εξοπλισμού.

Η αναλυτική παρουσίαση των θέσεων, που προβλέπεται να καλυφθούν, γίνεται στους συνημμένους πίνακες της παρούσας και παρουσιάζεται τόσο συγκεντρωτικά ανά αποκεντρωμένη διοίκηση, όσο και αναλυτικά ανά δασική Υπηρεσία.

Για την αναλυτική κατανομή του εν λόγω προσωπικού στα Δασαρχεία και στις Δ/νσεις Δασών άνευ Δασαρχείων, ελήφθησαν υπόψη τα εξής κριτήρια: 1.-το κριτήριο της επικινδυνότητας των περιοχών ευθύνης τους, από άποψη εκδήλωσης πυρκαγιών, βάσει του Π.Δ. 575/1980 (ΦΕΚ Α΄157), 2.-το κριτήριο της συσσωρευμένης βιομάζας στα δασικά συμπλέγματα των περιοχών ευθύνης τους,

  • το κριτήριο της έκτασης που καταλαμβάνουν, οι εν γένει δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, στην περιοχή ευθύνης τους,

  • το κριτήριο της ύπαρξης στις Υπηρεσίες, διαθέσιμων μηχανημάτων έργων, τα οποία παραμένουν σε ακινησία λόγω μη ύπαρξης διαθέσιμου μονίμου προσωπικού (χειριστών τους) ή υπολειτουργούν,

  • το κριτήριο της αναγκαιότητας φύλαξης των εγκαταστάσεων αυτών των Υπηρεσιών,

  • το κριτήριο της ύπαρξης στην περιοχή ευθύνης τους προστατευόμενων περιοχών (π.χ. Εθνικών Δρυμών) με αυξημένη επισκεψιμότητα από το κοινό και κατά συνέπεια αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς και το κριτήριο του αυξημένου διοικητικού και λογιστικού έργου, που απαιτεί η διαχείριση αυτού του προσωπικού.


Τα μέσα προφύλαξης, όπως περιγράφονται στον ατομικό εξοπλισμό προστασίας, περιλαμβάνουν στολές (σακάκι εργασίας και παντελόνι εργασίας), υποδήματα (μποτάκια ασφαλείας), γάντια και κράνη (ασφαλείας). Επισυνάπτονται στην παρούσα Τεχνικές Προδιαγραφές των Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργατών/τριών.

Ο κύριος όγκος των εργαζομένων θα απασχολείται σε εργασίες υπαίθρου. Ειδικά δε, οι χειριστές των μηχανημάτων θα αξιοποιήσουν, όπως προαναφέρθηκε, ήδη υφιστάμενα στις δασικές υπηρεσίες μηχανήματα, που είχαν αδρανοποιηθεί είτε λόγω της μη διάθεσης κατά τα προηγούμενα έτη αντίστοιχου προσωπικού είτε λόγω της υπολειτουργίας τους εξαιτίας της μη συντήρησης και επισκευής τους.

Αυτά αφορούν: – μηχανήματα έργων [υπάρχοντες προωθητήρες γαιών, διαμορφωτές ή ισοπεδωτήρες γαιών, φορτωτές, γεωργικοί ελκυστήρες (τρακτέρ), σύνθετα σκαπτικά μηχανήματα (JCB) ή εκσκαφείς], – οχήματα μεταφοράς προσωπικού (λεωφορεία), και – λοιπά εργαλεία.

Η ενταχθείσα στο πρόγραμμα προτεραιότητα της απόκτησης δεξιοτήτων για το προσωπικό που προσλαμβάνεται, θα πραγματοποιηθεί ανά Δασική Υπηρεσία, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, την υλοποίηση του οποίου οφείλει να μεθοδεύσει και εποπτεύσει κάθε κατά τόπους αρμόδια Δ/νση Δασών, για τις δασικές υπηρεσίες περιοχής αρμοδιότητάς της, προσαρμόζοντάς το, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και εντάσσοντας σε αυτό μαθήματα πρακτικής εξάσκησης στον τρόπο χειρισμού των εργαλείων-εξοπλισμού στις αντιπυρικές εργασίες και εργασίες καθαρισμού δασών και υποβλάστησης.

Η μεταφορά του προσωπικού από την έδρα της υπηρεσίας προς και από τις εκάστοτε περιοχές εργασίας θα γίνεται με τα υφιστάμενα σε κάθε δασική υπηρεσία οχήματα μεταφοράς προσωπικού, χωρίς να αποκλείεται και η δυνατότητα μίσθωσης τέτοιων όπου αυτά δεν υπάρχουν, στο πλαίσιο των διατιθέμενων πιστώσεων.

Ωστόσο οι δασικές υπηρεσίες θα πρέπει να διερευνήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας τους με τους Δήμους της χώρας  καθώς και την Πυροσβεστική Υπηρεσία στην περιοχή ευθύνης τους για την κάλυψη της ανάγκης αυτής με μέσα μεταφοράς προσωπικού που αυτοί διαθέτουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

2018

Όροι χρήσης οπτικοακουστικών μέσων στην σελιδα μας

Όροι χρήσης οπτικοακουστικών μέσων στην σελιδα μας
ΕΒΡΟΣ-ΘΡΑΚΗ 2015
http://ebroradio.blogspot.gr/
Κάτοχοι Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/31/ΕΚ άρθρο 15 Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αφορά τα άρθρα 12,13,14 της Οδηγίας, όπου το άρθρο 14 είναι η Φιλοξενία!

Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αναφέρεται ότι οι φορείς [πρόσωπα, ομάδες προσώπων, σύλλογοι, οργανισμοί κτλ. (θεσμοθετημένοι ή μη) που αναπτύσσουν κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, κ.λπ. δραστηριότητες] δεν έχουν γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Η νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη την εντελώς διαφορετική φύση του συμμετοχικού διαδικτύου από αυτή των παραδοσιακών μέσων, έχει απαλλάξει τους υπεύθυνους των διαδικτυακών τόπων από την υποχρέωση προληπτικού (που πραγματοποιείται, που εφαρμόζεται για να αποτρέψει, να εμποδίσει την εμφάνιση, την εκδήλωση διάφορων καταστάσεων) ελέγχου του περιεχομένου. Διότι ο νόμος δέχεται ότι προληπτικά δεν μπορεί να τα εποπτεύει διαρκώς (το moderation είναι επιλογή κι όχι υποχρέωση). Το αντιστάθμισμα είναι βέβαια ότι τους επιβάλλει να λειτουργούν με μεγάλη αμεσότητα (όπως επιβάλλεται από τη φύση του Διαδικτύου) όταν έχουν ενημερωθεί ότι υπάρχει παράνομο υλικό, στο πλαίσιο της υποχρέωσης τους για κατασταλτικό έλεγχο. Μπορεί να μην έχει δηλαδή προληπτική ευθύνη έχει όμως υποχρέωση μόλις μάθει ότι κάτι είναι παράνομο, να το αφαιρέσει. Κι αυτή την ενημέρωση, θα την έχει μετά από σχετικό αίτημα του θιγόμενου!

Κανένα από τα αρχεία που εικονίζονται εδώ δεν φιλοξενούνται πραγματικά σε αυτόν τον site.

Οι ιδιοκτήτες και δημιουργοί αυτής της ιστοσελίδας δεν είναι υπεύθυνοι για τη χρήση των αναφορών και των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Σε αυτή την ιστοσελίδα, παρέχονται μόνο συνδέσμοι απο άλλους πόρους. Όλες οι πληροφορίες και οι συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.

Αν είστε οι πνευματικοί δικαιούχοι του υλικού που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα και δεν θέλετε να εξαπλωθεί, θα είμαστε ευτυχείς να σας βοηθήσουμε με την αφαίρεση των κατάλληλων διασυνδέσεων.

Αυτό προϋποθέτει να μας στείλετε ένα μήνυμα, το οποίο θα αναφέρει ακόλουθες πληροφορίες:

1. Αποδεικτικά στοιχεία οτι το υλικό σας προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα:
- Σαρωμένο έγγραφο με σφραγίδα
- E-mail από τον επίσημο ιδιοκτήτη της εταιρείας
- Άλλα στοιχεία επικοινωνίας, που θα μας επιτρέπει να σας ταυτοποιήσουμε ως ιδιοκτήτη του υλικού αυτού.

2. Το κείμενο που επιθυμείτε να τοποθετήσετε, συνοδεύεται από ένα αφαιρούμενο μέσο.

Σε αυτό, μπορείτε να καθορίσετε πού και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να συλλεχθούν πληροφορίες, συνδέσεις με το οποίο έχουν αφαιρεθεί, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να πάρουν από εσάς όλες τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν σχετικά με αυτό το υλικό.

3. Απευθείας συνδέσεις με τις σελίδες που περιέχουν αναφορές σε δεδομένα που πρέπει να αφαιρεθούν.
(μορφης : http://ebroradio.blogspot.gr/2015/02/25_8.html)

Στη συνέχεια, μέσα σε 48 ώρες, το υλικό θα αφαιρεθεί και δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail επικοινωνίας - info105.8@gmail.com
Εναλλακτικά επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 00306998062030

Γίνε κι εσύ μέλος της ιστοσελιδας μας