-->

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

ΕΠΕΙΓΟΝ: Ενημερώστε τους Βουλευτές σας Παρέμβαση της ΠΕΙΡΑΣ στην κατ’ άρθρο συζήτηση του σ/ν για τα Πνευματικά Δικαιώματα.

Σήμερα έγινε με τη διαδικασία του επείγοντος η ακρόαση φορέων και η συζήτηση κατ’ άρθρο στη Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής του σ/ν για τα Πνευματικά Δικαιώματα.

Η πάγια θέση της ΠΕΙΡΑΣ για όριο
2,2% στα Πνευματικά Δικαιώματα στο σύνολο των ΟΣΔ (δύο σήμερα, άγνωστο πόσοι αύριο) αποτυπώθηκε στην Επιτροπή από τον εκπρόσωπο της ΕΙΙΡΑ (Ένωση Ρ/Σ Αττικής) με την οποία είχαμε κοινές θέσεις από την έναρξη της διαδικασίας το 2014 στην Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου.

Από το σύνολο του σ/ν μόνο ένα άρθρο θα δημιουργήσει πρόβλημα, το εντοπίσαμε, τοποθετηθήκαμε στη Διαβούλευση αλλά κανείς δεν το έλαβε υπόψη του. Ούτε καν οι εκπρόσωποι των χρηστών! 

Στείλαμε το ακόλουθο Υπόμνημα και επικοινωνήσαμε με πολλά μέλη της Επιτροπής και με παράγοντες του Υπουργείου. Στόχος μας ήταν να επισημάνουμε το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί στα ραδιόφωνα για ένα θέμα που ήδη έχει λυθεί τεχνικά από τους ΟΣΔ αλλά έχει κόστος για αυτούς. Ένα κόστος που με το Αρθρο 24 μεταφέρεται σε εμάς.

Αύριο στις 11 ξεκινάει η συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια. 

Παρακαλούμε ενημερώστε τους Βουλευτές σας.

======

Αριθ. Πρωτ.    170-7121
Αθήνα      12-07-2017

Προς    Τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων
Θέμα    ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ιδιοκτητών Ρ/Σ Περιφέρειας


Αξιότιμε κ. Πρόεδρε και Μέλη της Επιτροπής,

Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εργασίες της Επιτροπής σας, αλλά από την τηλεόραση, αφού η Ένωση μας, που ενώ μετείχε στην Επιτροπή Διαλόγου από το 2014 και στις μετέπειτα διαδικασίες, δεν εκλήθη να συμμετέχει στην ακρόαση φορέων.

Η Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών (Π.Ε.Ι.ΡΑ.Σ) συστήθηκε το 2002 και είναι το ΜΟΝΟ Σωματείο που εκπροσωπεί πλέον των 300 ιδιοκτητών Ρ/Σ με έδρα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, και είναι λυπηρό που η ύπαρξη μας αγνοείται.

Επί της ουσίας.

Α) Μας κάλυψε η τοποθέτηση της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ρ/Σ Αττικής (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α) με την οποία συνεργαζόμαστε σε θεσμικά θέματα, που έθεσε το πάγιο αίτημα μας για ορισμό ανωτάτου ορίου στο 2.2% που θα διανέμεται μεταξύ των ΟΣΔ ανεξάρτητα από τον αριθμό τους και τον όγκο του ρεπερτορίου που εκπροσωπεί ο καθένας. Να σημειώσουμε ότι υπάρχουν έργα (τραγούδια) που τα διαχειρίζονται ταυτόχρονα δύο ΟΣΔ.

Β) Θέλουμε να εκφράσουμε την αντίρρηση μας στο άρθρο 24 του οποίου η εφαρμογή θα προκαλέσει
διαχειριστικό κόστος (καταγραφή μεταδοθέντων έργων με συγκεκριμένο – άγνωστης σήμερα μορφής – μορφότυπο) αλλά και
πρακτική αδυναμία συμμόρφωσης: ΑΔΥΝΑΤΟΥΜΕ να γνωρίζουμε τα έργα που χρησιμοποιούν άλλοι Ρ/Σ σε εκπομπές τους που νόμιμα αναμεταδίδουμε ή αυτά που περιλαμβάνονται σε εξωτερικές παραγωγές που αγοράζουμε.

Στην παράγραφο 2 μάλιστα ορίζονται και κυρώσεις, από αύξηση χρέωσης 15% έως και κατάργηση σύμβασης, άρα αδυναμία λειτουργίας του Μέσου.

Παρακαλούμε να λάβετε ΣΟΒΑΡΑ υπόψη σας ότι οι ΟΣΔ έχουν συμβληθεί εδώ και χρόνια με εταιρία που τους δίνει σε καθημερινή βάση πλήρη κατάλογο των μεταδιδόμενων έργων από τους ρ/σ που τους είναι απαραίτητος για να κάνουν ΟΡΘΗ ΔΙΑΝΟΜΗ. Άρα το Άρθρο 24, όσον τουλάχιστον αφορά τους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς, το μόνο που κάνει είναι να μεταφέρει κόστος διαχείρισης από τους ΟΣΔ στα ραδιόφωνα.

Παρακαλούμε να προβλεφθεί εξαίρεση των ραδιοφωνικών σταθμών από το άρθρο 24.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος
Α. Γρηγορόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας
Κ. Τσίγκας

 ==========

Άρθρο 24
Υποχρεώσεις χρηστών
(άρθρο 17 της Οδηγίας )

1. Οι χρήστες οφείλουν να παραδίδουν στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου, εκτός εάν άλλως έχει συμφωνηθεί, καταλόγους των έργων που έχουν χρησιμοποιήσει ή παραγάγει ή πωλήσει ή εκμισθώσει ή δανείσει ή εκτελέσει δημόσια ή μεταδώσει ραδιοτηλεοπτικά ή παρουσιάσει στο κοινό το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο ή το αντίστοιχα συμφωνηθέν χρονικό διάστημα, με μνεία του ακριβούς αριθμού των αντιτύπων που είχαν παραχθεί ή διατεθεί, καθώς και της συχνότητας των δημόσιων εκτελέσεων, όπως και όλες τις συναφείς πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με τη χρήση των δικαιωμάτων που εκπροσωπεί ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των αμοιβολογίων, την είσπραξη των εσόδων από δικαιώματα και τη διανομή και καταβολή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους.

Όλες οι ως άνω πληροφορίες υποβάλλονται βάσει ορισμένου μορφότυπου που παρέχεται σε αυτούς από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, ο οποίος λαμβάνει υπόψη για τη διαμόρφωσή του υφιστάμενα βιομηχανικά πρότυπα. 

Ο μορφότυπος αυτός είναι ενιαίος για κάθε κατηγορία χρήσης για όλους τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, που υποχρεούνται να αποστέλλουν σχετικό υπόδειγμα στον ΟΠΙ. 

Η υποχρέωση του χρήστη υποβολής αναφοράς βάσει του μορφότυπου περιλαμβάνεται στην άδεια χρήσης που συνάπτει με τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης.

2. Σε περίπτωση παράβασης από χρήστη της παραπάνω υποχρέωσης, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, μπορεί να επιβάλει σε αυτόν προσαύξηση δέκα τοις εκατό (10%) επί της οφειλόμενης αμοιβής. Αν ο χρήστης παραβιάζει τη συγκεκριμένη υποχρέωση πάνω από δύο (2) φορές, ο οργανισμός μπορεί να επιβάλει προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της οφειλόμενης αμοιβής ή να καταγγείλει τη σύμβαση.


Ενημέρωση ΠΕΙΡΑΣ
Πληροφορίες - Εγγραφές μελών: http://www.peiras.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

2018

Όροι χρήσης οπτικοακουστικών μέσων στην σελιδα μας

Όροι χρήσης οπτικοακουστικών μέσων στην σελιδα μας
ΕΒΡΟΣ-ΘΡΑΚΗ 2015
http://ebroradio.blogspot.gr/
Κάτοχοι Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/31/ΕΚ άρθρο 15 Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αφορά τα άρθρα 12,13,14 της Οδηγίας, όπου το άρθρο 14 είναι η Φιλοξενία!

Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αναφέρεται ότι οι φορείς [πρόσωπα, ομάδες προσώπων, σύλλογοι, οργανισμοί κτλ. (θεσμοθετημένοι ή μη) που αναπτύσσουν κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, κ.λπ. δραστηριότητες] δεν έχουν γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Η νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη την εντελώς διαφορετική φύση του συμμετοχικού διαδικτύου από αυτή των παραδοσιακών μέσων, έχει απαλλάξει τους υπεύθυνους των διαδικτυακών τόπων από την υποχρέωση προληπτικού (που πραγματοποιείται, που εφαρμόζεται για να αποτρέψει, να εμποδίσει την εμφάνιση, την εκδήλωση διάφορων καταστάσεων) ελέγχου του περιεχομένου. Διότι ο νόμος δέχεται ότι προληπτικά δεν μπορεί να τα εποπτεύει διαρκώς (το moderation είναι επιλογή κι όχι υποχρέωση). Το αντιστάθμισμα είναι βέβαια ότι τους επιβάλλει να λειτουργούν με μεγάλη αμεσότητα (όπως επιβάλλεται από τη φύση του Διαδικτύου) όταν έχουν ενημερωθεί ότι υπάρχει παράνομο υλικό, στο πλαίσιο της υποχρέωσης τους για κατασταλτικό έλεγχο. Μπορεί να μην έχει δηλαδή προληπτική ευθύνη έχει όμως υποχρέωση μόλις μάθει ότι κάτι είναι παράνομο, να το αφαιρέσει. Κι αυτή την ενημέρωση, θα την έχει μετά από σχετικό αίτημα του θιγόμενου!

Κανένα από τα αρχεία που εικονίζονται εδώ δεν φιλοξενούνται πραγματικά σε αυτόν τον site.

Οι ιδιοκτήτες και δημιουργοί αυτής της ιστοσελίδας δεν είναι υπεύθυνοι για τη χρήση των αναφορών και των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Σε αυτή την ιστοσελίδα, παρέχονται μόνο συνδέσμοι απο άλλους πόρους. Όλες οι πληροφορίες και οι συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.

Αν είστε οι πνευματικοί δικαιούχοι του υλικού που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα και δεν θέλετε να εξαπλωθεί, θα είμαστε ευτυχείς να σας βοηθήσουμε με την αφαίρεση των κατάλληλων διασυνδέσεων.

Αυτό προϋποθέτει να μας στείλετε ένα μήνυμα, το οποίο θα αναφέρει ακόλουθες πληροφορίες:

1. Αποδεικτικά στοιχεία οτι το υλικό σας προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα:
- Σαρωμένο έγγραφο με σφραγίδα
- E-mail από τον επίσημο ιδιοκτήτη της εταιρείας
- Άλλα στοιχεία επικοινωνίας, που θα μας επιτρέπει να σας ταυτοποιήσουμε ως ιδιοκτήτη του υλικού αυτού.

2. Το κείμενο που επιθυμείτε να τοποθετήσετε, συνοδεύεται από ένα αφαιρούμενο μέσο.

Σε αυτό, μπορείτε να καθορίσετε πού και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να συλλεχθούν πληροφορίες, συνδέσεις με το οποίο έχουν αφαιρεθεί, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να πάρουν από εσάς όλες τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν σχετικά με αυτό το υλικό.

3. Απευθείας συνδέσεις με τις σελίδες που περιέχουν αναφορές σε δεδομένα που πρέπει να αφαιρεθούν.
(μορφης : http://ebroradio.blogspot.gr/2015/02/25_8.html)

Στη συνέχεια, μέσα σε 48 ώρες, το υλικό θα αφαιρεθεί και δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail επικοινωνίας - info105.8@gmail.com
Εναλλακτικά επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 00306998062030

Γίνε κι εσύ μέλος της ιστοσελιδας μας