-->

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

Οι πιο πλούσιες και οι πιο φτωχές περιφέρειες στην Ελλάδα

ΟΟΣΑ : Οι περιφερειακές εισοδηματικές ανισότητες στην Ελλάδα αυξήθηκαν στην 20ετία από το 1995 έως το 2014, σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ (OECD Regions at a Glance 2016).

Σύμφωνα με την έκθεση, ο συντελεστής διακύμανσης του διαθέσιμου εισοδήματος στις ελληνικές περιφέρειες αυξήθηκε στο 0,17 το 2014 από 0,16 το 1995. Αντίστοιχη τάση
σημειώθηκε στις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Η διαφορά στο διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων περιοχών των χωρών του ΟΟΣΑ αυξάνονταν μεσοσταθμικά κατά 1,5% ετησίως από το 2000 έως το 2013, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να σημειώνονται στη Σλοβακία, την Αυστραλία, την Τσεχία και τον Καναδά. Οι περισσότερες χώρες μειώνουν τις περιφερειακές ανισότητες αναφορικά με την εκπαίδευση και την πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά οι διαφορές στο κατά κεφαλήν εισόδημα, την ασφάλεια και τη μόλυνση του αέρα διευρύνονται σε πολλές χώρες του Οργανισμού.

Η έκθεση του ΟΟΣΑ συνοδεύεται από τους δείκτες περιφερειακής ευημερίας (Regional Well - being website), που δείχνουν τις επιδόσεις 395 περιφερειών στις 34 χώρες του ΟΟΣΑ σε 11 τομείς: Στο εισόδημα, την απασχόληση, την εκπαίδευση, την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον, την κατοικία, την ικανοποίηση από τη ζωή, την ενασχόληση με τα κοινά, το κοινωνικό δίκτυο και την πρόσβαση σε υπηρεσίες (στο διαδίκτυο).

Περιβάλλον

Οι μεγαλύτερες περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα εντοπίζονται στο περιβάλλον, με την Αττική να παρουσιάζει τη χαμηλότερη ατμοσφαιρική ρύπανση και να βρίσκεται στο μέσο των περιφερειών του ΟΟΣΑ, ενώ η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχει την υψηλότερη μόλυνση και βρίσκεται στο 10% των περιφερειών του ΟΟΣΑ με τη χειρότερη περιβαλλοντική επίδοση. Ο μέσος όρος ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Ελλάδα είναι υψηλότερος από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (13,6 έναντι 10,4 μονάδων με στοιχεία του 2013).

Εκπαίδευση

Μεγάλες ανισότητες υπάρχουν και στον τομέα της εκπαίδευσης, που είναι οι πέμπτες μεγαλύτερες μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Την καλύτερη επίδοση στην εκπαίδευση έχει η Αττική, με το ποσοστό των πολιτών που έχουν τουλάχιστον ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να βρίσκεται στο μέσο των περιφερειών του ΟΟΣΑ, ενώ τη χαμηλότερη επίδοση έχει πάλι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το μέσο ποσοστό των Ελλήνων που έχουν τουλάχιστον ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανερχόταν στο 72,7% το 2014 έναντι 74,3 του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ.

Υγεία

Η Ήπειρος έχει την καλύτερη επίδοση όσον αφορά τον δείκτη υγείας και κινείται στο υψηλότερο 20% των περιφερειών του ΟΟΣΑ, ενώ τη χειρότερη επίδοση έχει η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που κινείται στο μέσο των περιφερειών του ΟΟΣΑ. Οι περιφερειακές διαφορές, πάντως, στην Ελλάδα δεν είναι μεγάλες στον τομέα αυτό. Ο δείκτης της υγείας μετράται με βάση το προσδόκιμο ζωής και το ποσοστό θνησιμότητας, με το 20% των ελληνικών περιφερειών με τις υψηλότερες επιδόσεις να έχει ένα προσδόκιμο ζωής 82,2 χρόνια και το 20% με τις χαμηλότερες να έχει προσδόκιμο 80,7 χρόνια. Το μέσο προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα το 2013 ήταν 81,4 χρόνια έναντι 79,7 στον ΟΟΣΑ.

Ικανοποίηση από τη ζωή

Στον δείκτη ικανοποίησης από τη ζωή, που αποτελεί έναν υποκειμενικό δείκτη, οι περιφερειακές διαφορές στην Ελλάδα δεν εμφανίζονται, επίσης, μεγάλες. Στην κλίμακα από το 0 έως το 10 και σε μέσο όρο για την περίοδο 2006-2014, το υψηλότερο 20% των περιφερειών είχε επίδοση 5,9 και το χαμηλότερο 20% είχε 5. Την υψηλότερη επίδοση είχε η περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου και τη χαμηλότερη η περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας. Ο μέσος ελληνικός όρος ήταν 5,6 έναντι 6,7 του μέσου στον ΟΟΣΑ.

Διαθέσιμο εισόδημα

Σημαντικές είναι οι διαφορές στο κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα, με την περιφέρεια της Αττικής να έχει το υψηλότερο εισόδημα και την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας το χαμηλότερο. Το υψηλότερο 20% των ελληνικών περιφερειών είχε κατά κεφαλήν εισόδημα (σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης) 14.073 δολαρίων το 2013, ενώ για το χαμηλότερο 20% το εισόδημα ήταν μόνο 8.193 δολάρια. Το μέσο εισόδημα της Ελλάδας ανερχόταν σε 10.755 δολάρια έναντι 17.916 δολάρια κατά μέσο όρο στον ΟΟΣΑ.

Απασχόληση

Στον τομέα της απασχόλησης, το σύνολο των 13 ελληνικών περιφερειών βρίσκεται στο χαμηλότερο 10% των περιφερειών του ΟΟΣΑ. Την υψηλότερη επίδοση έχει η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου και τη χαμηλότερη η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Με βάση στοιχεία του 2014, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα ήταν 26,2% έναντι 8,6% στον ΟΟΣΑ, ενώ το ποσοστό απασχόλησης ήταν 50,5% έναντι 66,3%, αντίστοιχα.

Πρόσβαση στο διαδίκτυο

Όσον αφορά την πρόσβαση στο διαδίκτυο, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Αττική και στην τελευταία η Βόρεια Ελλάδα. Το 2014, το 65% των Ελλήνων είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο έναντι 69,8% στον μέσο όρο στον ΟΟΣΑ. Πιο ασφαλής περιφέρεια είναι η Βόρεια Ελλάδα και λιγότερο η περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας. Το ποσοστό των ανθρωποκτονιών στην Ελλάδα το 2013 ήταν 3,3 ανά 100.000 κατοίκους έναντι 3,4 στον ΟΟΣΑ.

Κατοικία

Στον τομέα της κατοικίας, οι περιφερειακές ανισότητες είναι ελάχιστες, καθώς ο μέσος όρος δωματίων ανά άτομο το 2013 ήταν 1,5 τόσο για το υψηλότερο 20% των περιφερειών όσον και για το χαμηλότερο 20%. Ο μέσος όρος στον ΟΟΣΑ ήταν 1,8 δωμάτια ανά άτομο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ - www.imerisia.gr

Γιώργος Κουντουρής

2018

Όροι χρήσης οπτικοακουστικών μέσων στην σελιδα μας

Όροι χρήσης οπτικοακουστικών μέσων στην σελιδα μας
ΕΒΡΟΣ-ΘΡΑΚΗ 2015
http://ebroradio.blogspot.gr/
Κάτοχοι Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/31/ΕΚ άρθρο 15 Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αφορά τα άρθρα 12,13,14 της Οδηγίας, όπου το άρθρο 14 είναι η Φιλοξενία!

Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αναφέρεται ότι οι φορείς [πρόσωπα, ομάδες προσώπων, σύλλογοι, οργανισμοί κτλ. (θεσμοθετημένοι ή μη) που αναπτύσσουν κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, κ.λπ. δραστηριότητες] δεν έχουν γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Η νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη την εντελώς διαφορετική φύση του συμμετοχικού διαδικτύου από αυτή των παραδοσιακών μέσων, έχει απαλλάξει τους υπεύθυνους των διαδικτυακών τόπων από την υποχρέωση προληπτικού (που πραγματοποιείται, που εφαρμόζεται για να αποτρέψει, να εμποδίσει την εμφάνιση, την εκδήλωση διάφορων καταστάσεων) ελέγχου του περιεχομένου. Διότι ο νόμος δέχεται ότι προληπτικά δεν μπορεί να τα εποπτεύει διαρκώς (το moderation είναι επιλογή κι όχι υποχρέωση). Το αντιστάθμισμα είναι βέβαια ότι τους επιβάλλει να λειτουργούν με μεγάλη αμεσότητα (όπως επιβάλλεται από τη φύση του Διαδικτύου) όταν έχουν ενημερωθεί ότι υπάρχει παράνομο υλικό, στο πλαίσιο της υποχρέωσης τους για κατασταλτικό έλεγχο. Μπορεί να μην έχει δηλαδή προληπτική ευθύνη έχει όμως υποχρέωση μόλις μάθει ότι κάτι είναι παράνομο, να το αφαιρέσει. Κι αυτή την ενημέρωση, θα την έχει μετά από σχετικό αίτημα του θιγόμενου!

Κανένα από τα αρχεία που εικονίζονται εδώ δεν φιλοξενούνται πραγματικά σε αυτόν τον site.

Οι ιδιοκτήτες και δημιουργοί αυτής της ιστοσελίδας δεν είναι υπεύθυνοι για τη χρήση των αναφορών και των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Σε αυτή την ιστοσελίδα, παρέχονται μόνο συνδέσμοι απο άλλους πόρους. Όλες οι πληροφορίες και οι συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.

Αν είστε οι πνευματικοί δικαιούχοι του υλικού που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα και δεν θέλετε να εξαπλωθεί, θα είμαστε ευτυχείς να σας βοηθήσουμε με την αφαίρεση των κατάλληλων διασυνδέσεων.

Αυτό προϋποθέτει να μας στείλετε ένα μήνυμα, το οποίο θα αναφέρει ακόλουθες πληροφορίες:

1. Αποδεικτικά στοιχεία οτι το υλικό σας προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα:
- Σαρωμένο έγγραφο με σφραγίδα
- E-mail από τον επίσημο ιδιοκτήτη της εταιρείας
- Άλλα στοιχεία επικοινωνίας, που θα μας επιτρέπει να σας ταυτοποιήσουμε ως ιδιοκτήτη του υλικού αυτού.

2. Το κείμενο που επιθυμείτε να τοποθετήσετε, συνοδεύεται από ένα αφαιρούμενο μέσο.

Σε αυτό, μπορείτε να καθορίσετε πού και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να συλλεχθούν πληροφορίες, συνδέσεις με το οποίο έχουν αφαιρεθεί, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να πάρουν από εσάς όλες τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν σχετικά με αυτό το υλικό.

3. Απευθείας συνδέσεις με τις σελίδες που περιέχουν αναφορές σε δεδομένα που πρέπει να αφαιρεθούν.
(μορφης : http://ebroradio.blogspot.gr/2015/02/25_8.html)

Στη συνέχεια, μέσα σε 48 ώρες, το υλικό θα αφαιρεθεί και δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail επικοινωνίας - info105.8@gmail.com
Εναλλακτικά επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 00306998062030

Γίνε κι εσύ μέλος της ιστοσελιδας μας